Dowód z przesłuchania świadków ponad osnowę dokumentu

Kwestia dowodu ponad osnowę lub przeciwko osnowie dokumentu została uregulowana w art. 246 i 247 kpc. Dowód ten jest dopuszczalny jedynie w ściśle przewidzianych prawem przypadkach.

Data: 2015-12-15

Kwestia dowodu ponad osnowę lub przeciwko osnowie dokumentu została uregulowana w art. 246 i 247 kpc. Dowód ten jest dopuszczalny jedynie w ściśle przewidzianych prawem przypadkach.
     Stosownie do ww. przepisu jeżeli ustawa lub umowa stron wymaga dla czynności prawnej zachowania formy pisemnej, dowód ze świadków lub z przesłuchania stron
w sprawie między uczestnikami tej czynności na fakt jej dokonania jest dopuszczalny
w wypadku, gdy dokument obejmujący czynność został zagubiony, zniszczony lub zabrany przez osobę trzecią, a jeżeli forma pisemna była zastrzeżona tylko dla celów dowodowych, także w wypadkach określonych w kodeksie cywilnym.
Z treści art. 246 kpc in fine wynika, że należy sięgnąć do art. 74 kc, a w szczególności z par. 2 tego przepisu. Zgodnie z tym przepisem  mimo niezachowania formy pisemnej przewidzianej dla celów dowodowych, dowód ze świadków lub dowód z przesłuchania stron jest dopuszczalny, jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę, jeżeli żąda tego konsument w sporze z przedsiębiorcą albo jeżeli fakt dokonania czynności prawnej będzie uprawdopodobniony za pomocą pisma. Natomiast art. 74 § 1 kc stanowi, że zastrzeżenie formy pisemnej bez rygoru nieważności ma ten skutek, że w razie niezachowania zastrzeżonej formy nie jest w sporze dopuszczalny dowód ze świadków ani dowód z przesłuchania stron na fakt dokonania czynności. Przepisu tego nie stosuje się, gdy zachowanie formy pisemnej jest zastrzeżone jedynie dla wywołania określonych skutków czynności prawnej.
UWAGA! Przepisów o formie pisemnej przewidzianej dla celów dowodowych nie stosuje się do czynności prawnych w stosunkach między przedsiębiorcami.
Należy też zwrócić uwagę na art. 247 kpc, który stanowi, że  dowód ze świadków lub z przesłuchania stron przeciwko osnowie lub ponad osnowę dokumentu obejmującego czynność prawną może być dopuszczony między uczestnikami tej czynności tylko w wypadkach, gdy nie doprowadzi to do obejścia przepisów o formie zastrzeżonej pod rygorem nieważności i gdy ze względu na szczególne okoliczności sprawy sąd uzna to za konieczne. Tym samym należy stwierdzić, że określone wyżej zacytowanym przepisem przesłanki dopuszczalności takiego dowodu są dość rygorystyczne i muszą chodzić łącznie.
UWAGA! Stosownie do art. 473 § kpc w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych nie stosuje się przepisów ograniczających dopuszczalności dowodu ze świadków i z przesłuchania stron.

Autor: Katarzyna Rams - Stypka

Napisz swój komentarz:


(*) - wymagane pola