Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Rejestracja spółki z o.o.

Zgodnie z art. 163 kodeksu spółek handlowych do powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga się:

Data: 2015-12-09
 •  zawarcia umowy spółki (w formie aktu notarialnego),
 • wniesienia przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego, a w razie objęcia udziału za cenę  wyższą od wartości nominalnej, także wniesienia nadwyżki - tzw. aggio.
  (W przypadku spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy, na pokrycie kapitału zakładowego wnosi się wyłącznie wkłady pieniężne. Pokrycie kapitału zakładowego powinno nastąpić nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia jej wpisu do rejestru),
 • powołania zarządu,
 • ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli wymaga tego ustawa lub umowa spółki,
 • wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Minimalna treść umowy spółki  z o.o. została określona w art. 157 ksh, stosownie do tego przepisu winna ona zawierać:

 •  firmę i siedzibę spółki,
 •  przedmiot działalności spółki,
 •  wysokość kapitału zakładowego,
 • określenie, czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,
 • liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników,
 • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

Umowa spółki wymaga zachowania formy aktu notarialnego.

Autor: Katarzyna Rams - Stypka

Napisz swój komentarz:


(*) - wymagane pola