Sąd polubowny a sąd gospodarczy

sąd polubowny

 Instytucja sądu polubownego została uregulowana w przepisach art. 1154 – 1217 kodeksu postępowania cywilnego.

Data: 2015-12-02

Zalety:

       Strony mają swobodę wyboru miejsca, czasu i trybu postępowania. Postępowanie jest stosunkowo szybkie – zasadniczo jednoinstancyjne (jednakże należy tu zaznaczyć, że jednoinstancyjność nie zawsze jest zaletą, o czym poniżej).  Co do zasady niższe są koszty postępowania – nieco wyższe przy stałym arbitrażu (natomiast opłata od pozwu wnoszonego przed sądem powszechnym wynosi 5% wartości przedmiotu sporu, lecz nie więcej niż 100.000,00 złotych). W sądzie polubownym (np. w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej) wpis też jest zwykle ustalany proporcjonalnie, jednakże nie ma tu ograniczenia kwotowego. Postępowanie przed sądem polubownym nie antagonizuje stron. Ze względu na powyższe  istnieje  spora szansa dobrowolnego wykonania wyroku. Przed sądem polubownym nie obowiązuje zasada prekluzji dowodowej, czyli strony mogą zgłaszać twierdzenia i dowody na ich poparcie na każdym etapie postępowania. Wyrok sądu polubownego ma moc wyroku sądowego po uznaniu go przez sąd albo po stwierdzeniu przez sąd jego wykonalności. Zaletą jest też poufność postępowania. Na rozstrzygnięcie sądu polubownego można wnieść skargę o jego uchylenie z przyczyn wskazanych w art. 1206 kpc, m.in. z powodu sprzeczności z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (tzw. klauzula porządku publicznego).

Wady:

       Obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie przed sądem polubownym (tzw. zapis na sąd polubowny). W zapisie tym należy wskazać przedmiot sporu lub stosunek prawny, z którego spór wyniknął lub może wyniknąć. Jednoinstancyjność postępowania może okazać się problemem dla strony – brak trybu odwoławczego. Postępowanie przed sądem powszechnym jest dwuinstancyjne, a w sprawach gospodarczych przy wartości przedmiotu sporu równej lub wyższej niż 75.000,00 złotych istnieje możliwość wniesienia skargi kasacyjnej. Na orzeczenie sądu polubownego przysługuje jedynie skarga o jego uchylenie. W razie braku dobrowolnego wykonania orzeczenia sądu polubownego sprawę należy przekazać do postępowania egzekucyjnego po uprzednim stwierdzeniu jego wykonalności przez sąd powszechny. Przy wielomilionowych kontraktach wadą może się okazać brak ograniczenia kwotowego przy ustalaniu wpisu (w postępowaniu sądowym opłata sądowa od pozwu wynosi maksymalnie 100.000,00 złotych).

Autor: Katarzyna Rams - Stypka

Napisz swój komentarz:


(*) - wymagane pola