Rejestracja spółek osobowych

Zakładanie i rejestracja spółek osobowych

     Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Rams-Stypka oferuje usługę polegającą na świadczeniu pomocy prawnej przy zakładaniu i rejestracji  wszystkich typów spółek osobowych: spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo – akcyjnej.
      Usługa obejmuje doradztwo dotyczące  wyboru optymalnej formy prawnej działalności gospodarczej, z omówieniem zalet i wad wybieranego rozwiązania. Udzielamy również konsultacji w zakresie zapisów w przyszłej umowie spółki dotyczących przedmiotu działalności nowotworzonego podmiotu (PKD), praw i obowiązków wspólników (w szczególności odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki).
     W ramach usługi Kancelaria sporządzi projekt umowy spółki oraz pozostałą kompleksową dokumentację, niezbędną do rejestracji spółki (wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, uzyskania numerów NIP i REGON oraz zgłoszenia do ZUS).  Realizując usługę, Kancelaria umówi również spotkanie z notariuszem w celu  sporządzenia stosownego aktu notarialnego obejmującego umowę spółki, jeżeli przepisy prawa wymagają zachowania formy aktu notarialnego dla takiej umowy (spółka komandytowa, spółka komandytowo – akcyjna).
Usługa zostanie ukończona z chwilą wpisu spółki do rejestru (KRS) i uzyskania przez nią numerów NIP i REGON.