Rejestracja spółki akcyjnej

Zakładanie i rejestracja spółek akcyjnych

     Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Rams-Stypka oferuje usługę polegającą na świadczeniu pomocy prawnej przy zakładaniu i rejestracji spółki akcyjnej. Usługa założenia i rejestracji spółki akcyjnej obejmuje doradztwo dotyczące wyboru tej formy prawnej działalności gospodarczej, z omówieniem zalet i wad takiego rozwiązania. Udzielamy również konsultacji w zakresie zapisów w przyszłym statucie lub akcie założycielskim spółki akcyjnej dotyczących przedmiotu działalności nowotworzonego podmiotu (PKD), praw i obowiązków akcjonariuszy oraz kształtu organów spółki.
      W ramach usługi Kancelaria sporządzi projekt statutu lub aktu założycielskiego spółki oraz pozostałą kompleksową dokumentację, niezbędną do rejestracji spółki (wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, uzyskania numerów NIP i REGON oraz zgłoszenia do ZUS).  Realizując usługę, Kancelaria umówi również spotkanie z notariuszem w celu  sporządzenia stosownego aktu notarialnego obejmującego statut (lub akt założycielski) spółki. Usługa zostanie ukończona z chwilą wpisu spółki do rejestru (KRS) i uzyskania przez nią numerów NIP i REGON.