Rejestracja spółki cywilnej

Zakładanie i rejestracja spółek cywilnych

   Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Rams-Stypka oferuje usługę polegającą na świadczeniu pomocy prawnej przy zakładaniu i rejestracji spółki cywilnej. Usługa obejmuje doradztwo dotyczące wyboru tej formy prawnej działalności gospodarczej, z omówieniem zalet i wad wybieranego rozwiązania. Udzielamy również konsultacji w zakresie zapisów w przyszłej umowie spółki cywilnej dotyczących przedmiotu działalności nowotworzonego podmiotu (PKD), praw i obowiązków wspólników (w szczególności odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki).
   W ramach usługi Kancelaria sporządzi projekt umowy spółki oraz pozostałą kompleksową dokumentację, niezbędną do rejestracji spółki (wpisu spółki do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), uzyskania numerów NIP i REGON oraz zgłoszenia do ZUS). Usługa zostanie ukończona z chwilą wpisu spółki do CEIDG i uzyskania przez nią numerów NIP i REGON.