Rejestracja spółki z o.o.

Zakładanie i rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

      Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Rams-Stypka oferuje usługę polegającą na świadczeniu pomocy prawnej przy zakładaniu i rejestracji  spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Usługa założenia i rejestracji spółki z o.o. obejmuje doradztwo dotyczące wyboru tej formy prawnej działalności gospodarczej, z omówieniem zalet i wad takiego rozwiązania. Udzielamy również konsultacji w zakresie zapisów w przyszłej umowie (lub akcie założycielskim) spółki dotyczących przedmiotu działalności nowotworzonego podmiotu (PKD), praw i obowiązków wspólników oraz kształtu organów spółki.
     W ramach usługi Kancelaria sporządzi projekt umowy lub aktu założycielskiego spółki oraz pozostałą kompleksową dokumentację, niezbędną do rejestracji spółki (wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, uzyskania numerów NIP i REGON oraz zgłoszenia do ZUS).  Realizując usługę, Kancelaria umówi również spotkanie z notariuszem w celu  sporządzenia stosownego aktu notarialnego obejmującego umowę (lub akt założycielski) spółki.
       Usługa zostanie ukończona z chwilą wpisu spółki do rejestru (KRS) i uzyskania przez nią numerów NIP i REGON.