Prawo cywilne

Umowy cywilnoprawne/prawo kontraktów gospodarczych

  • sporządzanie i negocjowanie projektów umów lub projektów zmian umów już zawartych,
    z uwzględnieniem prawa zamówień publicznych, przepisów antymonopolowych, przepisów dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawa autorskiego i praw własności intelektualnej;
  • sporządzanie projektów wzorców umownych;
  • pomoc prawna na etapie realizacji umowy, w tym w dochodzeniu roszczeń wynikających z zawartych umów;
  • sporządzanie opinii prawnych;