Prawo zamówień publicznych

  • sporządzanie oraz opiniowanie pod względem formalno-prawnym dokumentacji przetargowych, w tym ogłoszeń i SIWZ;
  • sporządzanie projektów środków ochrony prawnej (odwołań, skarg do sądu);
  • udział w pracach komisji przetargowych w charakterze biegłego;
  • reprezentowanie Zamawiających lub Wykonawców przed Prezesem UZP, KIO lub sądem w postępowaniu skargowym;
  • świadczenie pomocy prawnej w okresie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego (w tym doradzanie w zakresie dopuszczalności zmiany takiej umowy);
  • sporządzanie opinii prawnych;